ажилгүйдлийн даатгал

АЖИЛГҮЙДЛИИН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОХ ТЭТГЭМЖ

Даатгалын хэлбэр
Заавал датгуулах
Сайн дураар даатгуулах
Даатгуулагч иргэн
- Аж ахуйн нэгж байгууллага иргэнтэй хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагч, - Tөрийн албан хаагчид , - Аж ахуйн нэгж байгууллагын болон иргэний малыг тэдэнтэй байгуулсан гэрээний дагуу маллаж байгаа малчин
Байхгүй
Шимтгэлийн хэмжээ
Хөдөлмөрийн хөлс болон түүнтэй адилтгах орлогын 1.0 хувиар шимтгэл төлнө / Yүнээс: 0.5 хувийг даатгуулагч өөрөө, 0.5 хувийг ажил олгогч хариуцан төлнө /
Хаана, хэнд хандах Тухайн байгууллагын нягтлан бодогч , санхүүгийн ажилтанд
Бүрдүүлэх баримт бичиг
- Иргэний үнэмлэх - 3х4 хэмжээтэй зураг 1 ширхэг - Нийгмийн даатгалын дэвтрийн үнэ төлсөн баримт - 1995 оноос өмнө ажиллаж байсан бол хөдөлмөрийн дэвтэр - 1995 оноос хойш ажиллаж байсан бол Нийгмийн даатгалын дэвтэр
  • Даатгуулагч ажилгүйдлийн даатгалд паатгуулснаар -ажилгүйдлийн тэтгэмж -сургалтанд зардал зэргийг авах эрхтэй.
 

АЖИЛГҮЙДЛИЙН ТЭТГЭМЖ

Та ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэлийг ажилгүй болохоосоо өмнө 24 сараас доошгүй хугацаанд төлсөн, түүний дотор сүүлийн 9 сард нь тасралтгүй төлсөн нөхцөлд ажилгүйдлийн тэтгэмж авах эрхтэй. Ажилгуйдлийн тэтгэмжийг: • Даатгуулагчийн шимтгэл төлж ажилласан хугацааг харгалзан сүүлийн 3 сарын орлогын дунджаас дараах хувиар бодож олгоно
Шимтгэлтөлж ажилласанхугацаа /жилээр/ Тэтгэмж бодоххувь
5 хуртэл жил 45
5-10хуртэл жил 50
10-15 хуртэл жил 60
15 ба туунээс дээш жил 70
Даатгуулагчид ажилгүйдлийн тэтгэмжийг оршин суугаа газрынхаа Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс /ХХУХ/ эсвэл нийгмийн даатгалын байгууллагад бүртгүүлсэн өдрөөс эхлэн ажлын 76 өдөр дуустал хугацаанд олгоно. Жишээ: Даатгуулагч С. 2008 оны 10 дугаар сард орон тооны цомхотголоор ажлаасаа халагдсан. Түүний сүүлийн 3 сарын дундаж хөдөлмөрийн хөлс, орлого 220000 төгрөг. Даатгуулагч С. 1995 оноос хойш 7 жил ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл төлсөн тул түүний тэтгэмжийг сарын дундаж цалин, хөлсний 50 хувиар тооцож 394340 төгрөг (220000*50%:21.2*7б өдөр) -ийн тэтгэмж олгоно. Ажилгүйдлийн тэтгэмжийг ажлын 76 өдрөөр бодож олгох боловч тэтгэмжээс ажлын 36 өдрийг хасаж олгох нөхцөл байгаа. 1. Өөрийн хүсэлтээр хөдөлмөрийн гэрээ цуцалсан 2. Хөдөлмөрийн сахилгыг удаа дараа буюу ноцтой зөрчсвний улмаас захиргааны санаачилгаар ажлаас халагдсан Дээрх нөхцлөөр чөлөөлөгдсөн уед ажлын 40 өдрийн тэтгэмж олгоно гэсэн уг. Жишээ: Даатгуулагч Г. 2008 оны 9 дугээр сард өөрийн хүсэлтээр ажлаасаа халагдсан. Түүний сүүлийн 3 сарын дундаж хөдөлмөрийн хөлс, орлого 250000 төгрөг. Даатгуулагч Г. 1995 оноос хойш 13 жил ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл төлсөн тул түүний тэтгэмжийг сарын дундаж цалин, хөлсний б0 хувиар тооцож 283020 төгрөг(250000*60%:21.2*40) – иин тэтгэмж олгоно. Даатгуулагч ажлаас халагдсанаас хойш 14 хоногийн дотор өөрийн оршин суугаа аймаг, сум, дуургийн ХХҮХ-т бүртгүүлэх үүрэгтэй. Даатгуулагч ажлаас халагдсаны дараа хүндэтгэх шалтгаангүйгээр 14 хоногийн дотор Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний албанд бүртгүүлээгүй тохиолдолд олговол зохих тэтгэмжээс 14 хоногоос дээш хожимдсон хугацааны ажлын өдрүүдэд ногдох тэтгэмжийг хасч олгоно. Тухайлбал, даатгуулагч ажлаас халагдсан тушаал гарснаас хойш 24 хоногийн дараа Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний албанд бүртгүүлбэл түүнд ажлын 76 хоногийн бус ажлын 66 хоногийн тэтгэмж олгоно гэсэн уг юм.

Сэтгэгдэл үлдээх


+ 1 = 10