ААНБ-уудын анхааралд

ААНБ-ууд 3-р улирлын тайлангаар Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өр авлагагүй гарахыг анхааруулж байна. Шимтгэлийн өртэй гарсан байгууллагад хугацаа хэтэрсэн хоног тутам хуулийн дагуу алданги тооцохыг мэдэгдэж байна.

НДХ 99243327