Slide background

Ажил олгогчдоо дэмжих “Итгэлийн аян”-ыг нээлээ

Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгч ажил олгогчдоо дэмжих зорилгоор “Итгэлийн аян”-ыг 2015 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдрөөс 04 дүгээр сарын 13-ныг хүртэл хуанлийн 55 хоногийн хугацаанд нийгмийн даатгалын хэлтэсийн хэмжээнд зохион байгуулахаар боллоо.

Өмнөх оны жилийн эцсийн байдлаар711 аж ахуй нэгж байгууллагуудаас 10,250 сая төгрөгийн шимтгэл оруулж, 5,2 сая төгрөгийн өр авлагатай байна. Он гарснаас төсөвт байгууллагуудын санхүүжилт дутуу олгосны улмаас 1 2-р сарын шимтгэлийн өртэй байна.Аяны хүрээнд данс нээх зөвшөөрөл олгож, шинээр гэрээ байгуулан итгэл хүлээлгэн ажиллаа.

20150217_111601

[LayerSliderWP] Slider not found