Slide background

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭС

АРХАНГАЙ АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭС
2015 ОНЫ 4-Р САРЫН МЭДЭЭ
¹ Тэтгэврийн төрөл Хүний тоо Олгосон тэтгэвэр тэтгэмж мян төг
1 Өндөр нас 8642 8515108,56
2 Тахир дутуу 1942 1393958,86
3 Тэжээгчээ алдсаны 865 880314,34
4 Цэргийн 135 224052,9

Дүн

11584 11013434,66
¹ Тэтгэмжийн төрөл Хүний тоо Олгосон тэтгэвэр тэтгэмж мян төг
1 Ажилгүйдлийн 48 39170,67
2 Жирэмсэн амаржсаны 289 291169,22
3 Хөдөлмөрийн чадвар алдсаны 384 29338,27
4 Оршуулгын тэтгэмж 149 92380,0
Дүн 870 452058,16
¹ Нэр Олгосон санхүүлжилт / мян төг/
1 Эмнэлэг 1036392,3
2 Эмийн сан 63767,2
3 Рашаан сувлил 34980,00

Дүн

1135139,5
ХЯНАСАН:
СБОБХАДАРГА                             Ц.БУЛГАНЧИМЭГ
[LayerSliderWP] Slider not found