Slide background

Нийгмийн даатгалын хэлтэс

АРХАНГАЙ АЙМГИЙН  НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН
2015 ОНЫ 05-Р САРЫН МЭДЭЭ
¹ Тэтгэврийн төрөл Хүний төрөл Олгосон тэтгэвэр тэтгэмж мян төг
1 Өндөр нас 8683 10755574.08
2 Тахир дутуу 1966 1937941.28
3 Тэжээгчээ алдсаны 868 899758.45
4 Цэргийн 135 282565.2
дүн 11652 13875838.98
¹ Тэтгэмжийн төрөл Хүний тоо Олгосон тэтгэвэр тэтгэмж мян төг
1 Ажилгүйдлийн 61 49281.2
2 Жирэмсэн амаржсаны 357 372125.3
3 Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын 478 38681.82
4 Оршуулгын тэтгэмж 196 121520.0
дүн 1092 581608.32
¹ нэр Олгосон санхүүжилт /мян төг/
1 Эмнэлэг 1329883.1
2 Эмийн сан 86931.6
3 Рашаан сувилал 47410.0
дүн 1464224.7
ХЯНАСАН:
СБОБХАДАРГА                             Ц.БУЛГАНЧИМЭГ
[LayerSliderWP] Slider not found